Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Luwe Trading

Luwe Trading te Almelo , tevens handelend als danwel via de websites www.gereedschappendiscount.nl, horntools.nl en luwetrading.nl,  Lierendiscount.nl, superwinch-lieren.nl etc hierna te noemen Luwe Trading.

Daar waar in deze overeenkomst wordt gesproken van 'schriftelijk' wordt ook verstaan correspondentie per email. Door Luwe Trading verzonden berichten waarbij geen foutmelding is ontvangen worden als ontvangen en gelezen verondersteld. Email berichten verzonden aan Luwe Trading waarop geen reactie is ontvangen kunnen niet worden beschouwd als ontvangen danwel gelezen.

1. Gebied van toepassing:

1.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Luwe Trading.

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Luwe Trading verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Luwe Trading schriftelijk zijn bevestigd. Luwe Trading behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.Gebied van toepassing:

1.1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Luwe Trading.

1.2.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Luwe Trading verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Luwe Trading schriftelijk zijn bevestigd. Luwe Trading behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3.
Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk

uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

2 Aanbiedingen

2.1.
Alle aanbiedingen, prijsindicaties en offertes zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld.

Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Luwe Trading worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Luwe Trading is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/
opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Luwe Trading.
De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De
vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke
volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

3 Prijzen:

3.1.
Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, tenzij anders
overeengekomen.

3.2.
In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.
In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde
vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen
zijn.

3.4.
Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Luwe Trading
gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.5.
Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der
overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht,
belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan,
Luwe Trading gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing
geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft.

3.6.
Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast indien dit nodig wordt geacht.

4 Levering en risico

4.1
De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Luwe Trading afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Luwe Trading die gegevens volledig heeft ontvangen.! Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd! Luwe Trading tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.! !
4.2
Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen of het eindresultaat van de diensten in de macht van de wederpartij. De goederen of het eindresultaat van de diensten zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf! het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. Als datum van aflevering geldt de datering van het email-bericht waarop de verzending, hetzij door Luwe Trading, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt .!
4.3
De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene. Luwe Trading is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Luwe Trading gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren! en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Luwe Trading niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Luwe Trading te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in! gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

5 Eigendomsvoorbehoud:

5.1 en Luwe Trading aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendoms voorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Luwe Trading een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Luwe Trading dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Luwe Trading een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Luwe Trading, geen pand- of beperkte rechten rusten.

5.2.
Wanneer de wederpartij uit de door Luwe Trading geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Luwe Trading en gaat hij/zij de zaak voor Luwe Trading houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen

5.3.
Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van Luwe Trading mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Luwe Trading nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel

5.4.
Luwe Trading is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen danwel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken danwel te
beperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

5.5.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan Luwe Trading toekomende rechten onverlet.

 

6 Reclamatie / retour

6.1.
Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door Luwe Trading in behandeling genomen als deze schriftelijk zijn gedaan binnen 8 dagen na levering. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding
aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/ haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust
dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Luwe Trading zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Luwe Trading. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden
toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Luwe Trading indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Luwe Trading zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door Luwe Trading akkoord is bevonden, worden door Luwe Trading geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Luwe Trading gegrond bevonden reclame kan Luwe Trading te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke  levering beschouwd.

6.2
Voor speciaal vervaardigde producten of speciaal voor de klant geïmporteerde
producten kunnen niet retour worden gestuurd zonder toestemming van Luwe
Trading.

6.3
Kosten die gemaakt zijn of worden door Luwe Trading om een reclamatie in
ontvangst te nemen, danwel om schade te repareren aan producten die retour zijn
gestuurd zullen worden doorberekend naar de koper.

6.4
Annuleren van schriftelijk gegeven opdrachten kunnen kosten met zich
meebrengen, deze kosten zullen door Luwe Trading worden doorberekend.

7 Aansprakelijkheid:

7.1.Luwe Trading is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Luwe Trading te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door Luwe Trading afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door Luwe Trading te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger(kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Luwe Trading nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

8 Overmacht:

8.1.In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.2.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of
uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

9 Betaling:

9.1.De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Luwe Trading moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Luwe Trading verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Luwe Trading plaats tevinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Luwe Trading zijn
binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.

9.2.In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Luwe Trading over de aan Luwe Trading verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. Luwe Trading is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Luwe Trading van alle daaruit voor Luwe Trading ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt iederverleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

9.3.Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.


9.4.Uit het enkele feit dat Luwe Trading zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

9.5.De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus
uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

9.6.Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Luwe Trading niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Luwe Trading om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

10 Wanprestatie en ontbinding:

10.1.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Luwe Trading gerechtigd de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

10.2.
Luwe Trading heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Luwe Trading ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.

11 Intellectuele eigendom


11.1De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij LuWe Trading V.o.f., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.! !
11.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendoms )rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.! !
11.3. Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LuWe Trading V.o.f., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.!

12. Persoonsgegevens


12.1 De gegevens die u invoert op de websites van LuWe Trading worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.
12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@luwetrading.nl


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten


14. Diversen


14.1.LuWe Trading is gevestigd te Almelo postcode 7609ZW, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nr. 65459733. Het BTW- identificatienummer is NL10205776B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan LuWe Trading V.o.f. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@luwetrading.nl
14.2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Luwe Trading V.o.f en particuliere klanten (consumenten) betreffende de verkoop, levering van lieren en de daarmee verband houdende producten en/of diensten
14.3. De LuWe Trading V.o.f. helpdesk is bereikbaar voor informatie via bovengenoemd e-mail adres.!
14.4. LuWe Trading V.o.f. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 8 uur te beantwoorden.!

15 Aanpassingen leveringsvoorwaarden:

15.1 Luwe Trading is ten alle tijde gerechtigd om deze algemene leveringsvoorwaarden indien nodig aan te passen.